Thumb 7f5c8647315ef786ba78a8691b0fac1e6b4bfc47
3861f280f8939216aa43816359d67f9ada46a56e

Beer Lankhorst

Ik collecteer omdat:

ik dagelijks de dieren zie die onze hulp keihard nodig hebben en wat het Haags Dierencentrum voor deze honden en katten kan betekenen. Gewoon een super goed doel om een donatie aan te geven om donateur van te worden!

.. i see every day how much good work this animal shelter is doing for the dogs and cats that need our help. A donation worth spending! Or become a donor!

15

donaties

€ 124

ingezameld